ORGANIZACJA FIRMY

ORGANIZACJA FIRMY ORAZ EFEKTYWNA LOGISTYKA

Dysponujemy własnym zapleczem logistycznym umożliwiającym zaplanowanie i przeprowadzenie akcji reklamowej, od początku do końca.

Gwarantujemy, co najmniej 96% skuteczności realizacji zlecenia. Bazujemy na bardzo dobrze zorganizowanej sieci dystrybucji bezpośredniej, własnych bazach adresowych, a także na doświadczeniach z przeprowadzanych dotychczas projektów. Obszary, na których obywa się kolportaż, podzielone zostały na sektory, czyli obszary dystrybucyjne, które mierzone są w oparciu o liczbę gospodarstw domowych.

W sposobie dystrybucji kładziemy nacisk na skuteczność dotarcia, ale stawiamy również na formę dostarczenia materiałów reklamowych, a więc na sposób ich pozostawieni. Warunki kontroli są precyzyjnie określone w umowie i ściśle przestrzegane. Dbamy w ten sposób nie tylko o wizerunek klienta, ale również i własny.

Po przeprowadzonej dystrybucji wg uznania sporządzamy raport dla Naszych klientów. O tym, jakie informacje muszą znaleźć się w danym raporcie decyduje Klient w zależności od potrzeb.

 

W RAMACH KAŻDEJ AKCJI OUSERTINGOWEJ

  • Pracujemy na wiarygodnych bazach punktów adresowych

Kolportaż przeprowadzamy na podstawie własnej, dokładnej i regularnie uaktualnianej bazy danych regionu/miasta lub w oparciu o bazę otrzymaną od klienta. W przypadku dystrybucji realizowanej na podstawie własnej bazy gwarantujemy pracę według przemyślanej rejonizacji z kompletną ilością punktów adresowych. Bazujemy na niezależnym rozpoznaniu terenu, uaktualnianym na bieżąco, a nie na ogólnie dostępnych bazach. Podział taki pozwala uniknąć przeszacowania rejonów - plagi nierzetelnych firm dystrybucyjnych.

  • Bazujemy na sprawdzonych kadrach

Koordynatorzy odpowiedzialni za kolportaż są osobami stale współpracującymi z naszą firmą. Posiadają niezbędne doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu kampanii reklamowych. Dysponujemy również kadrami zastępczymi gotowymi kontynuować projekt w przypadkach losowych.

  • Zapewniamy dyskrecję i odpowiednią motywację pracowników

Wobec pracowników stosujemy odpowiednie procedury dotyczące zachowania tajemnicy handlowej oraz szeroko pojętej ochrony ważnych danych dotyczących zlecenia. Poszczególne szczeble współpracowników mają dostęp jedynie do informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia.

  • Zapewniamy przemyślaną logistykę zlecenia

W ślad za podpisaniem zamówienia szczegółowo informujemy naszych ludzi o ustaleniach wynikających z umowy lub innych oczekiwaniach klienta. Podczas akcji koordynatorzy pozostają w stałym kontakcie z centralą. Wszelkie informacje przekazywane są na bieżąco, co pozwala na natychmiastowe reakcje w przypadku zmian, indywidualnych życzeń klienta lub w sytuacjach awaryjnych. Każdy dzień kolportażu, zarówno koordynatorzy jak i kolporterzy kończą raportem.

  • Gwarantujemy rzetelną kontrolę

Gwarantujemy solidną, rozbudowaną na korzyść klienta i przeprowadzaną z udziałem klienta kontrolę, której warunki zawarte są w umowie. Działamy w oparciu o system potrójnej kontroli - pozwala nam to w pełni oceniać i panować nad prawidłową pracą kolporterów. Wyniki kontroli przedstawiane są zleceniodawcy w raporcie.